§ 1 Navn og hjemstedskommune: Selskabets navn er FDL Indkøb ApS. Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2 Formål: Selskabets formål er indkøb af brændstof, olie, dæk m.m. for selskabets anpartshavere, varetage andelshavernes politiske og forretningsmæssige interesser, udgive publikationer samt anden hermed beslægtet virksomhed.

§ 3 Anpartskapital, – størrelse og rettigheder: Selskabets anpartskapital er på kr. 206.000,00 – skriver kroner tohundredeogsekstusinde 00/100 – fordelt i anparter på kr. 1.000 og multipla heraf. Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.Anparterne betegnes som A-anparter og B-anparter. A-anparterne giver ikke ret til udbytte. For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartshaverfortegnelse skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrageren som fra erhververen. Ingen anpartshaver er forpligtet til helt eller delvist at lade sine anparter indløse. I anparternes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger: Ingen anpart kan overdrages, hverken frivilligt, gennem retsforfølgning eller i forbindelse med arveudlæg eller med bodeling ved separation eller skilsmisse – uden overdragelsen først er godkendt af bestyrelsen i selskabet.

§ 3a Bestyrelsen er i perioden frem til 01.01.2009 bemyndiget til at forhøje selskabets anpartskapital ad én eller flere gange med op til kr. 2.000.000,00 – skiver kroner tomillioner 00/100 -. Forhøjelsen af anpartskapitalen kan ske ved rettet emission uden fortegningsret for selskabets øvrige B-anpartshavere og skal ske ved kontant indbetaling. Forhøjelsen sker enten med både A- og B-anparter efter forholdet mellem de to anpartsklasser eller alene med B-anparter. Vilkårene for anpartstegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling: Selskabets generalforsamling afholdes i hjemstedskommunen, medmindre generalforsamlingen énstemmigt måtte samtykke i generalforsamlingens afholdelse andetsteds. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven. Anpartshaverne indkaldes af bestyrelsen ved brev eller telefax tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen kan dog, når samtlige anpartshavere er til stede, ved enstemmig beslutning vedtage undtagelse herfra. Forslag fra anpartshaverne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når to anpartshavere eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af anpartshavere, der tilsammen ejer mindst 1/10 af anpartskapitalen. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet og revisionsberetningen, fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver anpartshaver, som har fremsat begæring herom. Årsregnskabet skal være forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen og bestyrelsen.

§ 5 Dagsorden: På den ordinære generalforsamling skal foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-kendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer og eventuelle suppleanter til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt.

§ 6 Stemmeret: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen og dens resultater. Dirigenten behøver ikke at være anpartshaver. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver én stemme. Ingen anpartshaver kan oppebære mere end én stemme på selskabets generalforsamling. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 7 Afstemning: De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændringer af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af anpartskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede anpartskapitals størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 8 Forhandlingsprotokol: Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 9 Ledelse: Selskabet ledes af en generalforsamlings-valgt bestyrelse på mindst 3 – højest 5 medlemmer, som alle vælges for 1 år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem må ikke samtidigt være medlem af bestyrelsen i FDL. Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen 1 eller 2 suppleanter, som i tilfælde af vakance, indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgte. Til ledelse af den daglige virksomhed udpeges en direktion, bestående af et eller flere medlemmer.

§ 10 Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 11 Revision: Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen for ubestemt tid valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 12 Regnskab/årsrapport: Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12. Selskabets første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31.12.2004. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisors påtegning. Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Således vedtaget på selskabets ordinerer generalforsamling torsdag, den 14.04.2007