DK løndumpning i skyggen af DK lovmonopol

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, har en klokkeklar holdning, til dansk lov. Herunder også den danske godskørselslovgivning BEK nr 1222 af 23/10/2018. Godskørselslovgivningen skal derfor leve op til Menneskerettigheds domstolens afgørelse af 2006, organisationsfrihed, foreningsfrihed for alle EU- borgere. De skal frit kunne vælge til / fra i alle organisationsforhold for lønmodtagere, og arbejdsgiveren.

FDL ser, hvad der foregår i medierne for øjeblikket. Erik og DTL ønsker som LO/DA et monopol, en eneret til at organiserer det danske godstransporterhverv. Carina og ITD har tidligere haft en anden overordnet dagsorden, som ses tydelig i dag. Forsøget på at beskytte de kreative kræfter og deres medlemmers ønsker om postkasser med lave lønomkostninger, det er ind til nu lykkedes.

Deres påhængsvogne har dårlige bremser, så dem hopper FDL ikke på. FDL ønsker den nuværende lovtekst i BEK nr 1222 af 23/10/2018, ændret. Teksten strider med EU domsafsigelser om valgfrihed. Den understøtter forskelsbehandling og monopolisering. Skal derfor ændres, ingen skal som i dag, havde løn dokumentations fritagelse, over for Færdselsstyrelsen. Det er en åbning for DK løndumpning.

FDL ønsker en tilføjelse i § 6. med et Stk. 5. og rettelser i § 6 b. og § 6 c. tekst punkterne markeret med rød skrift, så al form for diskriminering og monopolisering fjernes.

Tilladelsens indhold, løn- og arbejdsvilkår m.v.

  • 6.Tilladelser i henhold til denne lov skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen, herunder i udlandet.

Stk. 2. Tilladelsen skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre.

Stk. 3. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal efter påbud fra transportministeren indsende dokumentation for, at virksomheden følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Stk. 5. Færdselsstyrelsen foretager suverænt kontrollen med loven og lønafregning.

Overenskomstnævn

  • 6 b.Arbejdsmarkedets parter kan oprette et overenskomstnævn, der består af 5 medlemmer. Nævnets formand, der skal være landsdommer, udpeges af Arbejdsrettens formand. 2 medlemmer udpeges af henholdsvis DI og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og 2 medlemmer udpeges af Fagligt Fælles Forbund. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode.

Stk. 2. For formanden og de øvrige medlemmer beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Nævnet suppleres med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside fra andre relevante overenskomstparter ved behandling af sager, der vedrører overenskomster indgået af disse.

Stk. 4. Nævnet udfærdiger en forretningsorden, der godkendes af transportministeren.

Stk. 5. Nævnet afgiver udtalelse om, hvorvidt bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive overenskomster er fulgt i de i § 6 c, stk. 2, nævnte sager.

  • 6 c.Transportministeren hører overenskomstparterne til vurdering af, om en tilladelsesindehaver overholder § 6, stk. 3.

Stk. 2. I sager, hvor en af overenskomstparterne eller begge overenskomstparter udtaler, at bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive overenskomster ikke er fulgt, hører transportministeren overenskomstnævnet.

Teksten med ønskede Ændringer:

Tilladelsens indhold, løn- og arbejdsvilkår m.v.

  • 6.Tilladelser i henhold til denne lov skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen, herunder i udlandet.

Stk. 2. Tilladelsen skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre.

Stk. 3. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal efter påbud fra transportministeren indsende dokumentation for, at virksomheden følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Stk. 5. Færdselsstyrelsen foretager suverænt kontrollen med loven og lønafregning.

Overenskomstnævn

  • 6 b.Arbejdsmarkedets parter kan oprette et overenskomstnævn, der består af 1 person fra hver overenskomst bærende forening. Nævnets formand, der skal være landsdommer, udpeget af Transportministeren. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode.

Stk. 2. For formanden og de øvrige medlemmer beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Nævnet udfærdiger en forretningsorden, der godkendes af transportministeren.

Stk. 5. Nævnet afgiver udtalelse om, hvorvidt bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive overenskomster er fulgt i de i § 6 c, stk. 2, nævnte sager.

  • 6 c.Færdselsstyrelsen kan i tvivlssager høre overenskomstparterne til vurdering af, om en tilladelsesindehaver overholder § 6, stk. 3.

Stk. 2. I sager, hvor en af overenskomstparterne eller begge overenskomstparter udtaler, at bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive overenskomster ikke er fulgt, hører Færdselsstyrelsen overenskomstnævnet.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44